Algemene voorwaarden

Artikel 1. – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: kledenwereld.com die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met kledenwereld.com;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door kledenwereld.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst ,zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: Kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of kledenwereld.com in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Tapijtwereld Hulst Handelend onder de naam/namen kledenwereld.com

Vestigings- en bezoekadres:

Absdaalseweg 33
4561GD Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)

Telefoonnummer 0114-322107
Faxnummer 0114-322537
E-mailadres info@tapijtwereld.com
Bereikbaarheid

maandag t/m vrijdag -  10.00 tot 18.00 uur
zaterdag - 10.00 tot 17.00 uur
zondag  - 12.00 tot 17.00 uur

KvK - nummer: 21019187
BTW – identificatienummer: 820701506B01

Artikel 3. – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van kledenwereld.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen kledenwereld.com en consument;
 2. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.kledenwereld.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar;
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft consument te kennen dat consument met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 4. Kledenwereld.com behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen;
 5. Kledenwereld.com garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties

Artikel 4. – Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en inclusief omzetbelasting (BTW);
 2. Alle aanbiedingen zijn exclusief verzendkosten, mits uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert;
 4. Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 5. Mondelinge toezeggingen verbinden kledenwereld.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd kledenwereld.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft kledenwereld.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt kledenwereld.com voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal kledenwereld.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Een overeenkomst tussen kledenwereld.com en consument komt tot stand nadat een bestelling op haalbaarheid is beoordeeld. kledenwereld.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen etc. en; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van kledenwereld.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Op alle afbeeldingen, foto’s, en tekeningen op de websites van kledenwereld.com zit copyright. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van kledenwereld.com enige afbeelding, foto of tekening te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Artikel 6. – Herroepingsrecht bij levering producten

 1. Voor zover niet anders aangegeven, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
  De retourzending dient vooraf schriftelijk bij kledenwereld.com te worden aangemeld. Niet aangemelde en /of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden geaccepteerd.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan kledenwereld.com retourneren, conform de door kledenwereld.com verstrekte instructies.

Artikel 7. – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het retourneren van het product naar kledenwereld.com voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal kledenwereld.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
  * gebruikt is;

  * beschadigd is;

  * een beschadigde verpakking heeft;

  * niet in de originele verpakking wordt geretourneerd;

  * niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopbon ontbreekt;

  * speciaal voor de consument is besteld;

  * het product van, door consument aangevraagde, logo’s is voorzien;

  * mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door kledenwereld.com worden beoordeeld en vastgesteld.
 2. Retourzendingen die niet schriftelijk zijn aangemeld en/of onvoldoende gefrankeerd zijn zullen wij niet accepteren.

Artikel 9. – Garantie

 1. Kledenwereld.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de consument geleverde product.
 2. De garantietermijn van kledenwereld.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 3. Deze garantie geldt niet indien het gebrek is te wijten aan:
  * opzettelijke beschadiging

  * onoplettendheid

Artikel 10. – Levering en uitvoering

 1. Kledenwereld.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan kledenwereld.com kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal kledenwereld.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal kledenwereld.com het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgen aan de consument bij kledenwereld.com, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van bezorgen aan de consument bij consument.
 7. Kledenwereld.com behoudt zich het recht voor,verzending uit te besteden. 

Artikel 11. – Overmacht

 1. Kledenwereld.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden,werkstakingen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van kledenwereld.com, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Kledenwereld.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 4. In geen geval is kledenwereld.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.                                                                                    

Artikel 12. Specificaties en afbeeldingen

 1. Foto’s,afbeeldingen en tekeningen etc. en; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van kledenwereld.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13. – Betaling

 1. Leveringen geschieden middels een betaling vooraf of per iDEAL. Zodra kledenwereld.com de betaling binnen heeft gaat kledenwereld.com over tot bestelling en bezorging.
 2. Betaling bij levering van het product (Rembours). Rembourskosten zijn voor de consument.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan kledenwereld.com te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft kledenwereld.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 14. - Eigendomsrecht

 1. Geleverde producten blijven eigendom van kledenwereld.com totdat de gehele koopprijs is betaald en de consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 15. - Klachtenregeling

 1. Kledenwereld.com beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door consument volledig en duidelijk omschreven bij kledenwereld.com worden ingediend.
 3. Retourzendingen worden door kledenwereld.com uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door kledenwereld.com
 4. Bij kledenwereld.com volgens de juiste procedure ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door kledenwereld.com binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16. - Privacy persoonsgegevens

 1. Indien u een bestelling plaatst bij kledenwereld.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van kledenwereld.com.
 2. Kledenwereld.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Kledenwereld.com zal de door u verstrekte gegevens gebruiken voor de uitvoering van uw bestelling en daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.
 4. Tenzij u heeft aangeven dat u daarop geen prijs stelt, maakt kledenwereld.com in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

Artikel 17. –Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen kledenwereld.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de consument en kledenwereld.com, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij kledenwereld.com er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.